top of page

 

 

 

Privacybeleid

 

Bescherming van persoonsgegevens

Rebelah Project Partners zetten zich in voor de privacy van de gebruiker.

Het beleid inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen, organen en instanties en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Dit algemene beleid heeft betrekking op de familie van institutionele websites van de Europese Unie, binnen het domein europa.eu. Hoewel u op de meeste van deze websites kunt surfen zonder persoonlijke informatie te verstrekken, is in sommige gevallen informatie vereist om de door u gevraagde e-diensten te kunnen leveren. Websites die dergelijke informatie nodig hebben, behandelen deze in volledige overeenstemming met de bovengenoemde verordening en verstrekken informatie over het gebruik van uw gegevens in hun specifieke verklaringen inzake het privacybeleid.

In dit opzicht:

●  voor elke e-dienst bepaalt een voor de verwerking verantwoordelijke de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en zorgt hij voor overeenstemming met het privacybeleid

●  binnen elke instelling zorgt een functionaris voor gegevensbescherming ervoor dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert hij de verantwoordelijken voor de verwerking over het nakomen van hun verplichtingen

●  voor alle instellingen treedt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit

De familie van institutionele websites van de Europese Unie, binnen het domein europa.eu, bevat links naar sites van derden. Als u inhoud van derden op onze websites wilt gebruiken, moet u mogelijk hun specifieke voorwaarden accepteren, waaronder hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben.

 

Informatie in een specifieke privacyverklaring

Een specifieke verklaring inzake het privacybeleid bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens

●  welke informatie wordt verzameld, voor welk doel en de technische middelen waarmee de Rebelah Projectpartners persoonlijke informatie verzamelt om een specifiek doel te bereiken

●  aan wie uw informatie wordt bekendgemaakt

●  hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens, de juistheid ervan kunt controleren en ze zo nodig kunt corrigeren

●  hoe lang uw gegevens worden bewaard

●  welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen tegen mogelijk misbruik of ongeoorloofde toegang

●  met wie u contact kunt opnemen bij vragen of klachten

 

Informatie over beveiliging

Verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op een computer van de externe onderaannemer die als verwerker optreedt en die de door Verordening (EU) 2018/1725 vereiste gegevensbescherming en vertrouwelijkheid moet waarborgen.

 

Informatie verifiëren, wijzigen of verwijderen

Als u uw persoonsgegevens die door de verantwoordelijken voor de website van het Rebelah Project en zijn subsites zijn opgeslagen, wilt controleren, wijzigen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de website op het onderstaande adres. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw verzoek en vermeld de URL van de website(s) waarop uw verzoek betrekking heeft.

E-mail: activitats@laxixateatre.org

Gegevensbeschermingsbeleid, EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, e-diensten.

bottom of page